EXO – Love Me Right @ EXO in Wonderland

KFC1209

Lượm lặt gif, dạo vòng vòng tumblr v.v… Nôi dung là từ lay-me-kris

exowonder Đầu MV, đội bóng EXO thua trận, tất cả mọi người đếu có vẻ suy sụp và mâu thuẫn nội bộ v.v…(điều này có vẻ như liên quan đến sự ra đi của KrisHan, mỗi một thành viên đều có những khung cảnh riêng, có vẻ như là ở một mình trong thời gian khó khăn, vấn đề nội bộ bùng nổ v.v…)

View original post 422 more words

Hello world!

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can always preview any post or edit it before you share it to the world.